IT infrastruktūros saugumo paslaugos vykdymo metu, bus vertinama jūsų organizacijos naudojamos IT įrangos, pvz. serverių, kompiuterių, duomenų saugyklų, komutatorių, bevielio tinklo įrangos, atsarginių kopijų įrangos, ugniasienių, interneto ryšio bei kitos IT įrangos saugumas ir patikimumas.
Taip pat vertinsime jūsų organizacijos kompiuterinio tinklo architektūrą, jo saugumą ir silpnąsias vietas, dėl kurių gali sutrikti veiklos procesai, programinė įranga bei atliksime vartotojų teisių ir prieigos patikrą.

IT
infrastruktūros
sprendimai

Nauda klientui
 • Identifikuotos grėsmės
 • Identifikuotos IT infrastruktūros grėsmės, trūkumai ir saugumo spragos
 • Pateikiamas detalus esamos IT infrastruktūros aprašas
 • Parengiami IT infrastruktūros tobulinimo planai
 • Patikimos IT infrastruktūros vystymas
 • Pagrįstos ir racionalios IT investicijos

IT vertinimai
ir dokumentų
valdymas

Reikiamos dokumentacijos, procedūrų rengimas atliekamas įvertinant organizacijos veiklos procesus, veiklą, struktūrą ir kt.
Turėdami tinkamas dokumentacijas, galėsite lengviau nustatyti gaires organizacijoje, kaip vykdyti organizacinius saugumo, asmens duomenų apsaugos ar kibernetinio saugumo reikalavimus.

Teikiamos paslaugos

Informacinių technologijų saugumo paslaugos:

Nauda klientui

Pristatymas ir apmokymas
Gairių pritaikymas pagal verslo specifiką
Konsultacijos IT saugumo klausimais
Pavyzdžių pateikimas

IT rizikos vertinimas
IT ūkio vertinimas
IT infrastruktūros saugumas
IT inventorizacija
Ataskaitų rengimas
IT dokumentų rengimas
Žurnalų sudarymas
Konsultacijos
Mokymai

BDAR įgyvendinimo paslaugos:

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra privalomas jei tam tikro pobūdžio duomenų tvarkymas gali kelti didelį pavojų, visų pirma tada, kai naudojamos naujos technologijos, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus,fizinių asmenų teisėms bei laisvėms.
PDAV vertinimas atliekamas auditavimo būdu, Paslaugų gavėjo patalpose. Atlikus vertinimą pateikiama ataskaita raštu, kartu pateikiamas ir trūkumų šalinimo – mažinimo planas. Vertinimą atlieka kvalifikuoti specialistai – teisininkų ir IT inžinierių komanda.

Duomenų apsaugos procesų rengimas;
Dokumentų rengimas
Asmens duomenų auditas;
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
Konsultacijos
Mokymai
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Norite pasitarti ir gauti paslaugų pasiūlymą?

Įvertinsime Jūsų IT infrastruktūrą. Vertinimą atliksime per 1-2 darbo dienas. Pateiksime detalias rekomendacijas ir pasiūlymus Jūsų IT ūkio gerinimui.
IT ūkio vertinimas padeda išaiškinti pagrindines organizacijos procedūrų, organizacinės ir techninės dalies spragas, kurios kelia grėsmes organizacijos saugumui.

IT ūkio
vertinimas

IT ūkio vertinimas apima:

Techninę ir programinę įrangą
Tinklo įrangą ir sistemas |Tinklo patikrinimą
Kompiuterinių darbo vietų identifikavimą ir informacijos surinkimą
Įrenginių ir įrangos patikrinimą

Saugumo patikrinimą:
Vartotojų prieigos patikrinimą
Slaptažodžių politikos patikrinimą
El. pašto saugumo patikrinimą
Duomenų saugumo patikrinimą
Sistemų patikrinimą
Interneto svetainės patikrinimą
Ir kitą įrangą bei esamas sistemas organizacijoje

Nustatysime silpnąsias Jūsų IT
infrastruktūros vietas ir pateiksime
rekomendacijas dėl tolimesnio
saugumo ir IT infrastruktūros tobulinimo

IT ūkio
inventorizacija

IT infrastruktūros įrenginių ir efektyvumo įvertinimas.

IT inventorizacijos atlikimas privalomas ne rečiau kaip kartą į metus, atsižvelgiant į kompiuterinės įrangos įsigijimo metus, programinių įrangų ir sistemų licencijavimo laikotarpį ir kitus faktorius.

Atlikus IT inventorizaciją
pateikiame:

IT inventorizacijos ataskaitą
Situacijos įvertinimo ataskaitą
Rekomendacijas

IT inventorizacija
apima:

programines įrangas ir licencijas
IT politiką ir saugumą
tinklo infrastruktūrą
kompiuterizuotas darbo vietas
periferinę įrangą

Atnaujinimai
ir migravimai

Atliksime

Migruosime sprendimus

 • Programinės įrangos versijų naujinimus
 • Duomenų bazių naujinimus
 • IT sistemų naujinimus
 • IT infrastruktūros naujinimus
 • Iš pasenusios techninės įrangos į naujesnę
 • Iš lokalios infrastruktūros į debesis (angl. „Cloud“)
 • Tarp skirtingų gamintojų
 • Iš platformos į platformą
 • Iš duomenų centro į duomenų centrą ir kt.

Licencijų
valdymas

Licencijų valdymo paslauga apima reikalingą programinės
įrangos licencijų užsakymą ir jų valdymą.

Licencijų valdymas užtikrina, organizacijos, programinės
įrangos licencijavimą, sumažina riziką prarasti duomenis,
konfidencialią informaciją, padeda optimizuoti kaštus.

Paslaugą sudaro:
Programinės įrangos inventorizacija
Licencijų planavimas, užsakymas, pratęsimas
Programinės įrangos diegimo/išdiegimo darbai
Operatyvus programinės įrangos sutrikimų šalinimas
Papildomi programinės įrangos konfigūravimo darbai
Licencijų tiekimas:
Operacinių sistemų
Biuro programinės įrangos
Antivirusinės programos
Ugniasienės